Examine This Report on טופס תביעה קטנה

ובנוסף מועד העברת הכספים נדחה רק לאחר מסירת החזקה על הדירה:‫המחושבת‬ ‫להסתברות‬ ‫יותר‬ ‫קרובות‬ ‫והתוצאות‬ ‫יורדת‬ ‫המקריות‬‫האירוע‬ ‫ערב‬ ‫הקיים‬ ‫למצב‬ ‫המבוטח‬ ‫את‬ ‫להחז

read more